Návrh rozsáhlých změn daňového řádu

14 Čvn

Návrh rozsáhlých změn daňového řádu

Ministerstvo financí předložilo k mezirezortnímu připomínkovému řízení rozsáhlou novelu daňového řádu. Na 130 novelizačních bodů zasáhne mnohé zažité pořádky. Ministerstvo navrhuje například změnit systém úroků, zavést zálohu na daňový odpočet, pro některé daně zrušit pětidenní bezsankční období při opožděném podání přiznání i prodloužit lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů.

Připravuje se projekt MOJE daně. Projekt spočívá ve využití daňové informační schránky k podávání (možnost předvyplněná podání), doručování (téměř všech písemností), pověření k přístupům pro další osoby do DIS, získání širšího spektra informací z DIS než doposud atd.

Záloha na daňový odpočet
Zákon bude nově upravovat zálohu na nadměrný odpočet. V případě, kdy tak stanoví zákon, vzniká daňovému subjektu nárok na zálohu na daňový odpočet ve výši odpovídající části daňového odpočtu nárokovaného v jím podaném daňovém tvrzení, kterou správce daně nehodlá prověřovat v rámci
a) daňové kontroly, která není zahajována v plném rozsahu,
b) zahajovaného postupu k odstranění pochybností
c) prováděné daňové kontroly.

Nárok na zálohu na daňový odpočet nevzniká, pokud by záloha nedosáhla částky 10.000 Kč.

Lhůta na vrácení nadměrného odpočtu se prodlužuje z 30 dnů na 45 dnů.

Revize sankčího systému
Naprosto zásadní změny čekají celý systém úroků, a to jak těch hrazených daňovými subjekty, tak i správcem daně. Úroková míra úroků z prodlení se má sjednotit s občanským právem. Současná repo sazba + 14 % by tedy klesla na repo sazbu + 8 %. Stejná úroková míra má platit pro úroky z nesprávně stanovené daně (dle nynější terminologie úroky z neoprávněného jednání správce daně). Úroky z posečkané částky a úroky z daňového odpočtu mají být poloviční. Úroky z prodlení nezasáhne však jen změna úrokové sazby. Nově by základem pro výpočet úroků měl být nikoli celkový nedoplatek daňového subjektu vůči správci daně, ale splatná daň, která nebyla uhrazena, nebo vratka v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu. Z osobního daňového účtu se zohlední pouze ty přeplatky, které byly použity k úhradě nedoplatku. To v praxi znamená, že úročenou jistinu nedoplatku již nebude možné ponížit například o přeplatky na jiných daních, které byly následně vráceny.

Zrušení 5denní bezsankční období
Ministerstvo chce také zrušit benevolentní 5denní bezsankční období při opožděném podání daňového přiznání a úhradě daně. Úroky z prodlení mají nově nabíhat ihned od původního dne splatnosti. Opožděné podání daňového přiznání do pěti pracovních dní má zůstat bez sankce pouze u daní se zdaňovacím obdobím kratším než rok, tedy typicky u DPH, spotřebních daní či daně z hazardu. Dle ministerstva představuje 5denní bezsankční období nesystémovou výjimku, která má své opodstatnění jen u daní s krátkou 25denní lhůtou pro podání přiznání, kdy daňové subjekty mohou mít objektivně problém shromáždit potřebné údaje.

Možnost změny DIČ u OSVČ
Zejména drobní podnikatelé uvítají možnost přidělení jiného daňového identifikačního čísla (DIČ). Budou si moci požádat o změnu DIČ, aby neobsahovalo obecný identifikátor, kterým je v současné době rodné číslo, ale neutrální skladbu čísel přidělenou správcem daně.

Novela vzešlá z ministerstva financí obsahuje řadu kontroverzních bodů. Návrh je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, je tedy pravděpodobné, že před schválením ještě dozná změn.

Komentáře a odpovědi