Příprava ročních výkazů

Ročními závěrkovými operacemi vrcholí celoroční spolupráce účetního a jeho zákazníka. Nyní ale už vše zůstává na nás a Vaše starosti s “koncem roku“ jsou minimální.

Účetní závěrka je finálním krokem účetní uzávěrky a spočívá v sestavení účetních výkazů, kterými jsou:

 • rozvaha (bilance) – obsahuje majetek a ostatní aktiva a závazky a jiná pasiva
 • výkaz zisku a ztráty – obsahuje náklady, výnosy a výsledek hospodaření
 • příloha účetní závěrky, která doplňuje informace obsažené v rozvaze, výkazu zisku a ztráty či přehledu o peněžních tocích
 • určité účetní jednotky navíc:
  • přehled o peněžních tocích – obsahuje přehled o pohybech peněžních prostředků
  • přehled o změnách vlastního kapitálu – analyzuje do většího detailu pohyby rozvahové položky vlastní kapitál

Co musí obsahovat účetní závěrky?

 • u právnických osob obchodní firmu/název/jméno, sídlo a u fyzických osob i bydliště, liší-li se od sídla
 • identifikační číslo osoby a informaci o zápisu do veřejného rejstříku
 • právní formu účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je v likvidaci
 • předmět podnikání
 • rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje
 • datum sestavení účetní závěrky
 • u právnických osob podpisový záznam statutárního orgánu, u fyzických osob podpisový záznam dané osoby (odst.3 § 18 ZoÚ)
service_single3