Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o.

29 Kvě

Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o.

Žádost o pomoc společníkům malých s. r. o. je určena společníkům společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má buď (1) nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo (2) pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představován
kmenovým listem].

Dalšími podmínkami pro přiznání kompenzačního bonusu ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným jsou:
(1) společnost nesmí být v úpadku nebo v likvidaci a nesmí být nespolehlivým plátcem
nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,

(2) společnost musí mít za skončené zdaňovací období nebo předpoklad v případě společnosti, která ještě neukončila první zdaňovací období, minimálně obrat 180 000,‐ Kč,
(3) ke 12. 3. 2020 musí být společnost rezidentem ČR nebo nerezidentem ze států EU, EHP a většina jeho příjmů musí být ze zdrojů na území ČR.

Podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu musí též splnit jednotlivý společník, mezi ně zejména patří:
(1) společníkem s.r.o. musí být k datu 12. 3. 2020,
(2) nevykonává činnost, ze které by byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání v s.r.o., ve které je společníkem),
(3) je k datu 12. 3. 2020 rezidentem ČR nebo nerezidentem států EU, EHP splňujícím podmínky dané v § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Pro přiznání kompenzačního bonusu je nezbytné, aby společnost, na níž dopadá předmět kompenzačního bonusu dle § 3 zákona o kompenzačním bonusu, nemohla v kalendářnímměsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z částivykonávat svoji činnosti nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizovýchopatření.

Nárok na kompenzační bonus má každý společník, splňující dle zákona definované podmínky. Nárok na kompenzační bonus může vzniknout za kalendářní den pouze z titulu
OSVČ, nebo z titulu společníka s.r.o. a pouze jednou i v případě, že je společníkem ve více s.r.o.

Formulář naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/Pomoc_spolecnikum_malych_sro/Zadost_pro_sro/Zadost-interaktivni_PDF

Komentáře a odpovědi