Naše služby

Správně vedené účetnictví je podmínkou jakéhokoli úspěšného podnikání.

Jsme  specialisti na zpracování účetnictví, účetní poradenství, pořádání účetních kurzů a seminářů.

Služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

Preferujeme individuální přístup ve formě průběžných konzultací. Poskytujeme externí vedení účetnictví. Klient je průběžně informován o lhůtách a termínech pro odvodové povinnosti, o stavu pohledávek a závazků, o stavu majetku, o výsledcích hospodaření firmy.

Zpracování účetních agend obsahuje především kontrolu formální správnosti dokladů, jejich začlenění do knih, vyhotovení nezbytných doplňujících dokladů, vlastní zaúčtování dokladů, následné provedení logických kontrol všech vztahů a sestavení měsíčního přehledu o stavu majetku, nákladů a výnosů (či výdajů a příjmů).

Zastupujeme klienty na úřadech.

Mzdová a personální agenda

Tato oblast obsahuje zpracování mzdové agendy jednotlivých zaměstnanců podnikatele, vypracování podkladů pro hlášení příslušným institucím a vypracování podkladů pro platby za zaměstnance a zaměstnavatele.

Současně připravujeme a kontrolujeme dokumenty pro vznik a rozvázání pracovně právního vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na úřadech.

Příprava ročních výkazů

Ročními závěrkovými operacemi vrcholí celoroční spolupráce účetního a jeho zákazníka.
Nyní ale už vše zůstává na nás a Vaše starosti s “koncem roku“ jsou minimální.

Zpracování daňových přiznání

 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň
 • daň z nemovitosti
 • daň z převodu nemovitosti
 • daň dědická
 • daň darovací

Dohled a kontrola vedení účetnictví

Jedná se o dohled nad vedením Vašeho účetnictví z hlediska daňových dopadů a účetní metodiky.

Budeme Vás informovat o zjištěných nedostatcích. Doporučíme Vám způsoby jejich odstranění. Navrhneme Vám metody pro optimalizaci Vaší daňové povinnosti. Posoudíme Vám správnost již zpracovaných daňových přiznání. Můžeme Vás zastupovat před správcem daně.

Zpracování intrastatu

Co je Intrastat?
Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy. Do Intrastatu se vykazují údaje o zboží, které má status Evropského Společenství a nepodléhá tak celnímu dohledu ani nevzniká povinnost předkládat ho celním orgánům k provedení celního řízení s podáním celního prohlášení. Povinnost vykazovat data pro Intrastat však nevzniká osobě, která není v ČR registrována k DPH a nemá tak povinnost podávat přiznání k DPH (neplátce DPH). Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob registrovaných nebo identifikovaných k DPH v ČR, které překročí osvobozující hodnotový práh zvlášť při přijetí a zvlášť při odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro Intrastat. Osvobozující práh je stanoven pro odeslání i příjetí stejný – 8milionů Kč. Překročení osvobozujícího prahu si sleduje každý subjekt, kterému by mohla vzniknout povinnost vykazovat údaje do Intrastatu sám, zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží, a to v rámci každého kalendářního roku počínaje od 1. ledna.

Předmětem vykazování
Zbožím Společenství je zboží:

 • úplně získané nebo vyrobené na území Společenství
 • zboží ze zemí a území, které nejsou součástí celního území, propuštěné do volného oběhu
 • zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeného dříve.

Výkazy se podávají elektronicky pomocí aplikací IDES, InstatOnline, InstatImport nebo přes PVS.
S výkazem souvisí dodací podmínky Incoterms.
Vše potřebné Vám sdělí náš specialista na celní správu.

Kurzy a semináře

Naše semináře organizujeme pravidelně a jsou určeny pro majitele firem, malé podnikatele i běžné zaměstnance. Prostě pro každého kdo se rozhodl nadřadit osobní svobodu nad fiktivní jistotou.

Na seminářích přednášejí lidé, jež dosáhli významné osobní, podnikatelské nebo finanční svobody.

Ostatní služby

 • zpětné (např. roční) zpracování účetních agend
 • asistence či zastupování při kontrolách a jednání s úřady
 • pomoc s vlastní přípravou dokladů (cestovní náhrady apod.)
 • účetní poradenství