Naše služby

Správně vedené účetnictví je podmínkou jakéhokoli úspěšného podnikání.

Jsme  specialisti na zpracování účetnictví, účetní poradenství, pořádání účetních kurzů a seminářů.

Vyšší daňové zvýhodnění na děti a jeho uplatnění

Dne 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné přináší vyšší daňové zvýhodnění na vyživované děti. Jaké jsou nové částky tohoto zvýhodnění? Kdo a za jakých podmínek ho může uplatnit?


Daňové zvýhodnění na jedno dítě se nemění, zůstává na částce 13 404 Kč ročně, zvyšuje se však zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč ročně (z dřívějších 17 004 Kč) a na třetí a každé další dítě na 24 204 Kč ročně (z dřívějších 20 604 Kč).


Zvýšení daňového zvýhodnění platí zpětně za celý rok 2017.

Nejdříve zaznamenají pozitivní dopad této vyšší daňové úlevy na svou čistou mzdu zaměstnanci, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě prostřednictvím svého zaměstnavatele, a to poprvé ve mzdě zúčtované za červenec 2017.

Za měsíce leden až červen 2017 zohlední zaměstnavatel vyšší částky daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, pokud o ně zaměstnanec požádá do 15. 2. 2018. Zaměstnanci je pak vyplatí nejpozději při zúčtování mzdy za březen 2018.

Ostatní poplatníci, kterým není prováděno roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a kteří splňují podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě, uplatní vyšší úsporu na daňové povinnosti (popřípadě daňovém bonusu) za celý rok 2017 v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017, které se podává v termínu do 1. 4. 2018, v případě zpracování daňovým poradcem do 1. 7. 2018.

Daňové zvýhodnění je specifická úleva na dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky – fyzické osoby, kteří hmotně zabezpečují jedno nebo více dětí. Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) stanovuje konkrétní částky daňového zvýhodnění a také podmínky kladené na poplatníka a na dítě.

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě či děti, pokud spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti.

Dále si ukážeme, jak definuje zákon o daních z příjmů poplatníka, který může daňové zvýhodnění uplatnit, vyživované dítě, na něž je možné daňové zvýhodnění uplatnit, a společně hospodařící domácnost.

Kdo může daňové zvýhodnění uplatnit?

Daňové zvýhodnění za splnění stanovených podmínek (viz dále) může vždy uplatnit daňový rezident. Daňový nerezident jen za podmínky, že je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořící Evropský hospodářský prostor (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a pokud jeho příjmy z území České republiky tvoří nejméně 90 % všech jeho příjmů.

Daňové zvýhodnění nemůže uplatnit poplatník, který použije při stanovování dílčího základu daně z podnikání (§ 7 ZDP) nebo nájmu (§ 9 ZDP) výdaje v zákonem stanovené procentní výši z příjmů, tedy tzv. paušální výdaje, a součet takto stanovených dílčích základů přesáhne 50 % celkového základu daně.

<< zpět
vloženo dne : 2017-08-06